&nbps;
Šiaulių ligoninei 170 metų
Albertas Griganavičius (sud.)
Formatas: A5
Puslapių sk.: 336
Išleidimo metai: 2013
Viršelis: Minkštas
Kodas: ISBN 978-609-430-205-3
Knygos turinys: peržiūrėti
vnt., kaina: 36.00 Lt
Šį kartą knygo­je greta kas­dieni­nio darbo api­bendri­ni­mų rasi­me mažiau ar net vi­sai nenagri­nėtų temų apie paciento ir medi­ci­nos perso­nalo santykius, pacientų po­žiūrį į vais­tų varto­ji­mą, slaugyto­jų darbo sąlygas, pro­fesinius ir psi­cho­so­ciali­nius po­rei­kius, dietos, muzi­kos, žai­di­mų ir ki­tų po­vei­kio priemo­nių tai­kymą įvai­rioms li­goms gydyti.