&nbps;
POP IR ROKO MUZIKOS ISTORIJA 1950–1970 m.
Ro­ma­nas Andriuške­vičius
Formatas: CD
Puslapių sk.: 37
Išleidimo metai: 2013
Viršelis: -
Kodas: ISBN 978-609-430-197-1
Knygos turinys: peržiūrėti
vnt., kaina: 10.00 Lt
Ši me­todi­nė prie­monė skir­ta muzi­kos pe­dagogi­kos studi­jų programos studentams, pasi­rinkusiems populiariosios muzi­kos spe­ciali­zaciją. Joje studentai ras trumpą 1950–1970 pop ir roko muzi­kos istoriją, susi­pažins su žymiausių pop ir roko muzi­kantų kū­rybi­ne veikla, įsi­dėmės ir galės pasi­rinkti re­komenduotinus klausymui­si pop ir roko kū­ri­nius.